งาน รับสร้างอาคาร เป็นงานที่มีลักษณะพิเศษแบบเฉพาะตัว ซึ่งจะมีความแตกต่างจากการงานในระบบอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นงานก่อนสร้างจึงต้องทำให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของคุณภาพ ระยะเวลาและต้นทุน ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการวางแผนงานเป็นอย่างดี ด้วยการใช้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ประสานงานกัน ซึ่งในการก่อสร้างจำเป็นจะต้องมีผู้เกี่ยวข้องเป็นใครบ้าง? ไปทำความเข้าใจพร้อม ๆ กันเลย!  เจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้างบริการ รับสร้างอาคาร …