งาน รับสร้างอาคาร เป็นงานที่มีลักษณะพิเศษแบบเฉพาะตัว ซึ่งจะมีความแตกต่างจากการงานในระบบอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นงานก่อนสร้างจึงต้องทำให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของคุณภาพ ระยะเวลาและต้นทุน ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการวางแผนงานเป็นอย่างดี ด้วยการใช้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ประสานงานกัน ซึ่งในการก่อสร้างจำเป็นจะต้องมีผู้เกี่ยวข้องเป็นใครบ้าง? ไปทำความเข้าใจพร้อม ๆ กันเลย! 

เจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้างบริการ รับสร้างอาคาร 

 • เป็นผู้ระบุรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ  
 • เป็นผู้กำหนดว่าจะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับโครงการในระดับใดบ้าง 
 • เป็นผู้กำหนดปัจจัยต่าง ๆ โดยมีผลกับต้นทุนโดยรวม การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ช่วงเวลาของงานหลัก และวันสิ้นสุดโครงการ 

ผู้ออกแบบ รับสร้างอาคาร 

 • เป็นผู้รับผิดชอบการคำนวณออกแบบให้ตรงไปตามทางเลือกต่าง ๆ  
 • การออกแบบจะต้องทำตามบทบัญญัติ ข้อกำหนด กฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • จัดทำแบบรูปและรายการข้อกำหนด ให้เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของโครงการ 
 • การออกแบบจะต้องมีกำหนดระยะเวลาที่สอดคล้องกับกำหนดเวลาหลัก ที่เจ้าของโครงการต้องการ และควรสอดคล้องกับกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างของผู้ รับสร้างอาคาร 
 • ประมาณราคาค่าก่อสร้างคร่าว ๆ ให้เจ้าของโครงการได้ทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
 • กลั่นกรองการขออนุมัติการใช้วัสดุของผู้รับเหมาก่อสร้าง 
 • ให้คำแนะนำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง 
 • ตรวจแบบรายละเอียดในการก่อสร้าง 
 • ตรวจงานก่อสร้างเป็นบางครั้งบางคราวตามความเหมาะสม พร้อมแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบ 

ผู้รับสร้างอาคาร 

 • ประมาณราคาค่าโครงการให้ออกมาใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยการจัดทำกำหนดเวลาทำงาน ให้ออกมาในแนวทางที่เป็นไปได้ การจัดระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สำหรับใช้ควบคุมต้นทุน กำหนดระยะเวลาและคุณภาพของงาน 

ผู้บริหารโครงการรับสร้างอาคาร 

 • ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการทั้งหมด ทั้งทางด้านเทคนิควิศวกรและด้านการเงิน 
 • จัดทำการประมาณราคาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่การประมาณอย่างหยาบ จนกระทั่งถึงการประมาณราคาโดยละเอียด 
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับการ รับสร้างอาคาร กำหนดช่วงเวลาของการก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนด 
 • ทำการร่างเอกสารประกวดราคา ต่อรองราคาและการเซนต์สัญญา 
 • ทำหน้าที่ประสานงานของทุกฝ่าย รับและจ่ายเอกสารต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานด้านก่อสร้างที่ตนเองรับผิดชอบ 
 • คอยให้คำปรึกษาผู้ออกแบบในฐานะเป็นที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ 
 • ควบคุมการก่อสร้าง โดยจะต้องขึ้นกับข้อตกลงของเจ้าของงาน 
 • คัดเลือกผู้รับเหมาขั้นแรก 

จะเห็นได้ว่าการใช้บริการ รับสร้างอาคาร มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ‘เยอะมาก’ และที่กล่าวมาเมื่อข้างต้นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น แถมผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไป หากคุณต้องการให้บ้านหรืออาคารที่ก่อสร้างออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด ทุกฝ่ายจะต้องสื่อสารกันอย่างชัดเจน และพร้อมเจรจาในรายละเอียดต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อป้องกันปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น