คปอ คำที่ใครหลายคนคุ้นหู โดยย่อมาจาก  คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ที่กฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบหรือกิจการตามประกาศที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไป มีการแต่งตั้ง คปอ วันนี้เราจะทุกคนมาดูว่าจำนวนและสัดส่วน คปอ เป็นอย่างไร รวมไปถึงสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอบรม คปอ ด้วย

จำนวนและสัดส่วนของ คปอ

  • สถานประกอบการตามประกาศ ที่มีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่ 50-99 คน ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ได้แก่ ประธานกรรมการ 1 คน ผู้แทนกรรมการ 1 คน ผู้แทนลูกจ้าง 1 คน และเลขา (จป วิชาชีพ) 1 คน
  • สถานประกอบการตามประกาศ ที่มีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่ 100-499 คน ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน ได้แก่ ประธานกรรมการ 1 คน ผู้แทนกรรมการ 2 คน ผู้แทนลูกจ้าง 3 คน และเลขา (จป วิชาชีพ) 1 คน
  • สถานประกอบการตามประกาศ ที่มีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 11 คน ได้แก่ ประธานกรรมการ 1 คน ผู้แทนกรรมการ 4 คน ผู้แทนลูกจ้าง 5 คน และเลขา (จป วิชาชีพ) 1 คน

วัตถุประสงค์ของการอบรม คปอ

  • เพื่อให้ลูกจ้างเกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมายกำหนด
  • เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติผู้รับการอบรม คปอ

  • จะต้องได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้สามารถเข้ารับการอบรม คปอ ได้
  • เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

หลักสูตรการอบรม คปอ.

  • การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ
  • กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • บทบาทหน้าที่ของ คปอ

หลังจากที่ผู้เข้ารับการอบรม คปอ ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรแล้ว ก็ต้องทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจหลังจากการอบรม คปอ ด้วย

ในปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้จัดอบรม คปอ บางหน่วยงานมีการจัดอบรม คปอ ออนไลน์ เช่น จัดอบรม คปอ ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม นอกจากนั้นก็ยังมีโปรโมชั่นส่วนลดที่น่าสนใจมากมายด้วย

รู้หรือไม่ว่า หากสถานประกอบการหรือกิจการใด ที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฯ แต่ไม่แต่งตั้ง คปอ จะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัยมาตรา 13 มาตรา 16 หรือมาตรา 12 ซึ่งตามมาตรา 56 จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาง หรือทั้งจำทั้งปรับ

เชื่อว่าข้อมูลที่เราเอามาแชร์ จะมีประโยชน์ต่อทุกๆ คน ทำให้คุณเข้าใจตำแหน่ง คปอ มากขึ้น และเข้าใจว่าทำไมกิจการต้องมีการแต่งตั้ง คปอ รวมถึงจำนวนและสัดส่วน คปอ ที่ควรมี และการอบรม คปอ มีหลักสูตรอย่างไร ผู้เข้ารับการอบรม คปอ ควรมีคุณสมบัติอย่างไร